NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi- és Játékszabályzat

Milyen messze laksz az új Manna ABC-től? - Nyereményjáték

  1. A Mázsa Nordik Kft.  (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 22. D. ép. fszt., cégjegyzékszám: 01-09-188171, nyilvántartási szám: XIII/13399/2018/B , adószám: 24898102-2-41, telefonszám: +3670 330 33 79 e-mail cím: marketing@mannaabc.hu) a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki megküldi a marketing@mannaabc.hu email címre azt, hogy milyen messze lakik az újonnan nyíló MANNA ABC-től (1133 Budapest, Váci út 96-98. szám), ezt olyan módon, hogy képernyőfotót készít a telefonjáról/számítógépéről.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az email címét megadja.

  1. Játék időtartama:

A Játék 2018. június 5. napjától 2018. július 3. napjáig tart.

  1. A Játék menete:

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elküldik a marketing@mannaabc.hu email címre azt, hogy milyen messze laknak az újonnan nyíló MANNA ABC-től (1133 Budapest, Váci út 96-98. szám), ezt olyan módon, hogy képernyőfotót készítenek a telefonjukról/számítógépükről. A részvétel feltétele, hogy a sikeres e-mail üzenetküldést a Szervező e-mail üzenetében visszaigazolja.

  1. Nyeremény:

Szervező a Játék időtartama alatt 3 Nyereményt sorsol ki. A Szervező kisorsol a Játékosok között 3 darab 10.000,- Ft értékű Manna ABC utalványt, amely csomagonként a következőket tartalmazza: 2 db 5.000,- Ft értékű utalvány, amely a 1133 Budapest, Váci út 96-98. szám alatt található üzletben váltható be, olyan formában, hogy abból visszaadni nem lehetséges.

  1. Sorsolás:

A sorsolására 2018. július 4. napján 12:00 órakor, számítógép segítségével kerül sor a 1139 Budapest, Pap Károly utca 22. D. ép. fszt. szám alatt.

A nyeremény kisorsolása számítógép segítségével a véletlenszerűség elvének megfelelően, három tagú sorsoló bizottság előtt történik. A sorsoláson a Játékosok e-mail címeikkel vesznek részt.

A bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi. A jegyzőkönyv előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megtekinthető.

A sorsolás pontos menete:

A Játék időtartama során 3 Nyeremény kerül kisorsolásra.

A Játék folyamán három nyertes és tíz tartalék nyertes kerül kisorsolásra. Először a nyertesek, később a tartaléknyertesek kisorsolására kerül sor. A Játékban az utalványokat az nyeri, akinek az e-mail címét a számítógép leghamarabb kisorsolja.

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon belül a Játékban megadott e-mail címen nem elérhető, helyette a sorban utána következő tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

A Nyertesekkel és tartaléknyertesek meghatározása az alábbi időpontokban történik: 2018. július 4. napján 12:00 óra.

  1. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása:

A Szervező a Nyertes Játékosokat az általa megadott e-mailben értesíti 2018. július 9. napjáig.

A Nyeremény átadása, a Nyertesekkel történő egyeztetés alapján történik akként, hogy az utalványt a Szervező a nyeremények Nyertesei részére a 1133 Budapest, Váci út 96-98. szám alatt található Manna abc üzletében adja át személyesen. A Nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen a napon tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (utalványt) másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Nyertesek nevét és a nyeremények átadásáról készült fényképet a Nyertesek kiválasztását követően a Szervező közzéteszi a https://mannaabc.hu/ és a https://hu-hu.facebook.com/MannaAbc oldalon. A közzétételhez és a fénykép elkészültéhez a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak.

  1. Egyéb rendelkezések:

A Nyeremény másra át nem ruházható. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Játékból ki vannak zárva a Mázsa Nordik Kft. és a Mázsa Cégcsoport alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: e-mail cím, név stb.) a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://mannaabc.hu/ internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Játék időtartama alatt az előző oldalon érhető el.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

  1. Adatkezelési feltételek:

A Játékos a marketing@mannaabc.hu e-mail címre történő képernyőfotó elküldésével Játékosként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben megadott személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyeremény átadása céljából kezelje. A Játékos Játékosként és kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a nevét nyertessége esetén a https://mannaabc.hu/ internetes oldalon, valamint a https://hu-hu.facebook.com/MannaAbc  Facebook oldalán közzé tegye. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.

Az adatkezelő Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) alapján jár el.

A Játékos GDPR 13. cikke alapján történő tájékoztatása:

Adatkezelő neve: Mázsa Nordik Kft.

székhelye:1139 Budapest, Pap Károly utca 22/D ép. fszt.

képviselője: Papp András Pál

elérhetősége: info@mannaabc.hu

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

A kezelt személyes adatok:

Játékos neve, e-mail címe

Adatkezelés célja:

nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények átadása.

Adatkezelés jogalapja:

érintett önkéntes hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés időtartama:

A Nyeremények átadását követő 30. nap, illetőleg a Játékos által kért törlésig.

Adattárolás módja:

Elektronikusan

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

A Játékos nem tud részt venni a játékban.

Az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. A Játékos önkéntes hozzájárulása bármikor visszavonható, ez a jog azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozó:

Microsoft- online tárhely szolgáltató

Az adattulajdonost megilleti a GDPR rendeletben meghatározott valamennyi jogosultság. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Játékost megilleti a hozzáférés, a helyesbítés-, a törlés-, az adatkezelés korlátozásának joga, a Játékosnak joga van az adathordozhatósághoz-, a tiltakozáshoz, a tájékoztatáshoz az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Hozzáférés joga:

A Játékos kérheti, hogy az Adatkezelő bocsássa rendelkezésére az általa kezelt személyes adatait.

Helyesbítés:

Ha a Játékos úgy gondolja, hogy az adatkezelő által nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba az adatkezelővel és kijavításra kerülnek azon információk.

Töréshez, elfeledtetéshez való jog:

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és e-mail címének megadásával a marketing@mannaabc.hu e-mail címre küldött elektronikus-, vagy a Mázsa Nordik Kft., 1139 Budapest, Pap Károly utca 22. D. ép. fszt postai címére küldött levélküldeményben ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül kérheti adatainak a nyilvántartásból történő törlését. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy amennyiben adatainak törlését a Játék befejezése, valamint a Nyeremény átadása előtt kéri, az a Játékból történő kizárásához vezet.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett a Rendeletben foglalt esetekben kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől a rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog:

A Játékos jogosult tiltakozni személyes adatai kezelés ellen.

Automatizált döntéshozatal:

A Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki ár az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya amely rá nézve joghatással járva vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha a Játékosnak panasza van, elsősorban próbáljuk megoldani azokat, de a Játékosnak jogában áll a személyes adatai adatkezelő történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest

tel. +36 1 3911 400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu/

Amennyiben a Játékos úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak nem megfelelő kezelése során az Adatkezelő megsértette a Rendelet szerinti jogait, bírósághoz fordulhat.

Abban az esetben, ha a Játékos a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Mázsa Nordik Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A Szervező bármilyen módosításról szóló értesítést a https://mannaabc.hu/, és a https://hu-hu.facebook.com/MannaAbc Facebook oldalon keresztül közöl.

Budapest, 2018. május 25.

 

                                                                                                         Mázsa Nordik Kft.

                                                                                                                                                                                                                           Szervező